Home/Nieuwbouw BREEAM
Contact

De Nieuwbouw voldoet aan de Modernste eisen op het gebied van Productie en Voedselveiligheid

Specifieke vragen over het Nieuwbouwproject? Stel ze hier.
Contact

Milieubesparend Bouwen & Hoge Duurzaamheidsambities

Tegenover de de bestaande productielocatie bouwt pluimveeslachterij Remkes in Epe een grootschalige uitbreiding.

  • Gebouwdeel voor pasteurisatie en kokerij van 4.000 m²
  • Vriesopslag van 3.800 m²
  • Expeditieruimte van 2.400 m²

De nieuwbouw voldoet uiteraard aan de modernste eisen op het gebied van productie en voedselveiligheid. De duurzaamheidsambities liggen zeer hoog: het streven is een BREEAM-NL ‘Outstanding’-waardering.

Download Casestudie BREEAM

Nieuwbouw Remkes Kantoor en Bedrijfsruimte

Pluimvee Slachterij Remkes B.V. te Epe Casestudie BREEAM.
Download Casestudie BREEAM

BREEAM Certificering

De nieuwbouw wordt gerealiseerd in Staal-betonbouw met sandwich paneel gevelafwerkingen welke worden voorzien van aluminium kozijnen en bij entreepartij van een aluminium vliesgevelconstructie. Naast efficiënt bouwen en afvalvermindering vindt er scheiding van afval plaats.

Naast efficiënt bouwen en afvalvermindering door de schone bouwmethodiek (groot aandeel prefab bouwdelen), vindt er scheiding van afval plaats in minimaal zes stromen. Afvalscheiding en –vermindering zijn onderdelen van het door de aannemer opgestelde Smart Waste Management Plan.

Er is een werkplan opgesteld om de milieu impact van de bouwplaats verder te beperken. In het werkplan staan diverse maatregelen hiertoe. Voorbeelden van beoogde doelen zijn:

  • beperking van CO2- uitstoot als gevolg van transport op de bouwplaats
  • beperking van waterverbruik, minimaliseren lucht en grondwatervervuiling

Daarnaast werkt de aannemer volgens de normen van Bewuste Bouwers, dat garant staat voor een verantwoordelijk georganiseerde bouw, met name ten aanzien van overlast en gevaar op en direct rondom de bouwplaats.

In de planvorming is rekening gehouden met implicaties van het project voor de ecologie van het plangebied. Er worden maatregelen getroffen die medegebruik van soorten tabellen 2 en/of 3 van de AMvB van de Flora en Faunawet faciliteren, en er worden voorzieningen getroffen voor bijzondere natuurwaarden.

De aannemer werkt volgens het ecologisch beheerprotocol. De plannen zijn in nauwe samenspraak tussen de opdrachtgever, landschapsarchitect en ecoloog tot stand gekomen

Daarnaast werkt de aannemer volgens de normen van Bewuste Bouwers, dat garant staat voor een verantwoordelijk georganiseerde bouw, met name ten aanzien van overlast en gevaar op en direct rondom de bouwplaats.

Door middel van maatregelen op 9 hoofdstukken binnen de BREEAM-NL systematiek, wordt gestreefd naar een BREEAM waardering ‘Excellent’. Deze score wordt behaald door punten te behalen binnen deze 9 rubrieken van BREEAM. De totaalscore moet daarvoor minimaal 70% zijn. Deze insteek is tijdens de ontwerpfase met alle betrokken partijen als leidraad genomen hetgeen geresulteerd heeft in een duurzaam ontwerp met een PRE-Assessment score van ruim boven de 70%.

Voor het behalen van een BREEAM certificering is de adamasgroep ingeschakeld om als “BREEAM expert” extern namens installatieadviseur Huisman & Van Muijen adviseren, te sturen en te begeleiden. Vanuit de assessment-tool volgde ook de benadering van de “assessor” voor toetsing van het project. De adamasgroep stuurt en coördineert de totstandkoming van de uiteindelijke bewijsvoering, op basis van bewijslast die door alle betrokken partijen wordt aangedragen.

Inmiddels heeft de Adamasgroep de nodige ervaring in het met partijen realiseren van BREEAM-gecertificeerde projecten. Daardoor kunnen sneller nut en noodzaak samen met de klant gescheiden worden. Ruime ervaring met quickscans levert zeer betrouwbare inzichten op. De kosten- en batenanalyse van zowel interne als externe kosten wordt steeds eerder in het proces ingezet en de nauwkeurigheid daarvan stijgt. Middels vergroening door het behalen van het ‘Excellent’ BREEAM certificaat hebben wij bijgedragen aan een hogere marktwaarde en duurzame uitstraling voor het gerealiseerde vastgoed.